20 juni 2024

Jasmijn Holla, Sheila Gopie & Esther Krijnen-de Bruin

Veel mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben een ongezonde leefstijl met als gevolg een sterk verhoogd risico op psychische en lichamelijke co-morbiditeit, een verminderde kwaliteit van leven en een 15-20 jaar kortere levensverwachting dan mensen zonder EPA. Ongeveer tweederde van de vroegsterfte onder mensen met EPA is toe te schrijven aan een verhoogde kans op fysieke aandoeningen.

Arkin Jeugd & Gezin in Amsterdam heeft drie Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Jeugdteams. Binnen deze FACT-teams worden jongeren tussen de 14-23 jaar oud met psychische problemen en problemen op andere levensgebieden outreachend begeleid in hun herstel. Bij veel van deze jongeren ontbreekt het aan een steunsysteem, zingeving en dagstructuur, wat ertoe leidt dat zij deels tot niet kunnen participeren in de maatschappij. De leeftijdsfase 14-23 jaar is een fase van ontwikkeling naar volwassenheid waarin jongeren een leefstijl ontwikkelen die van invloed is op hun gezondheid en toekomst. Uit gesprekken met de projectgroep rondom leefstijl, door Arkin FACT Jeugd zelf samengesteld, blijkt dat jongeren veel hulpvragen hebben op het gebied van leefstijl. Jongeren geven bij de professionals aan vragen te hebben over (1) voeding en (2) bewegen en wensen begeleiding bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl

Arkin FACT Jeugd wil de kwaliteit van leven van de jongeren verbeteren door ze op maat te begeleiden bij het opbouwen van autonomie en zelfredzaamheid. Om hieraan bij te dragen werken we in deze projectaanvraag toe naar het inzetten van twee leefstijlgerelateerde interventies die bijdragen aan de resocialisatie van de jongeren: de implementatie van (1) een kookgroep en (2) een fitnessinterventie; vorm en inhoud nader te bepalen. In deze projectaanvraag worden de invloed van deze interventies op de mate van resocialisatie en de ervaringen van de betrokkenen bij deze interventies in kaart gebracht.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl